Het college van B&W van Helmond heeft op 20 maart jl. besloten om AtH geen toegang meer te geven tot de atletiekbaan op sportpark Molenven.

AtH ontving vandaag onderstaand schrijven per mail. Deze brief bevat feitelijke onjuistheden en er wordt een voorstelling van zaken gegeven die geenszins overeenkomt met wat er zich in de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Het bestuur zal hier in een later stadium op terugkomen.

De consequentie van dit besluit is dat onze leden ernstig beknot worden in de uitoefening van de atletieksport, een sport waarin ze zowel op landelijk als regionaal niveau uitblinken en Helmond al vele malen in de spotlight gezet hebben… Heel fijn ook dat met een opzegtermijn van 2,5 dag (!) onze leden vanaf komende vrijdagavond geen gebruik meer mogen maken van de gemeentelijke atletiekbaan.

Het bestuur benadrukt dat er sinds het eerste moment dat AtH op de atletiekbaan mocht trainen (vrijdag 29 april 2016) zich geen enkel incident of gebeurtenis heeft voorgedaan op grond waarvan AtH de toegang tot de baan ontzegd zou kunnen worden. Van ruzie of onrust tussen de beide Helmondse atletiekverenigingen is geen sprake. Het is de gemeente Helmond die vindt dat er geen twee verenigingen op 1 atletiekaccommodatie (die overigens verre van druk bezet is) kunnen trainen en die bovendien actief probeert te sturen op het ledenbestand van AtH (in plaats van mensen met elkaar in verbinding te brengen door middel van sport). Ongekend voor een overheid… En dat omdat AtH haar leden 2 maal per week 1,5 uur wil laten trainen op een fatsoenlijke atletiekbaan die toch al zo weinig gebruikt wordt.

Bijna op hetzelfde moment als waarop het bestuur de brief van de gemeente ontving, verscheen er ook een artikel in het Eindhovens Dagblad waarin de wethouder Sportzaken toelicht wat het college besloten heeft. Ook hier wordt weer een verdraaide en onvolledige voorstelling van zaken gegeven, maar betreurenswaardiger vindt het bestuur dat er blijkbaar geen persoonlijk gesprek met het bestuur van AtH meer vanaf kon… Het is tijd voor een nieuwe, frisse en vernieuwende blik vanuit het gemeentebestuur op de (atletiek)sport in Helmond!

Het bestuur van AtH zal met onverminderde energie de belangen van haar leden blijven behartigen en hiervoor alles in het werk stellen dat nodig is. Dit dossier is wat ons betreft nog niet gesloten… Het vastberaden en (nog meer) gemotiveerde bestuur van AtH blijft de atleet centraal zetten!

Ontvangen brief van het college van B&W: